مقایسه قیمت فروش و خرید ارز دیجیتال در صرافی ها

صرافی

قیمت خرید بیت کوین از شما

قیمت فروش بیت کوین به شما

±٪۲ عمق بازار کارمزد نوع صرافی بروزرسانی
اتراکس 1,456,332,532 تومان 1,468,947,540 تومان 20,001,230,349 تومان 0 فروشگاه چند ثانیه پیش
نوبیتکس 1,468,000,000 تومان 1,470,200,098 تومان 1,893,605,473 تومان ٪۰.۲ - ٪۰.۳۵ بازار معاملاتی چند ثانیه پیش
رمزینکس 1,481,799,999 تومان 1,481,799,999 تومان 486,491,548 تومان ٪۰.۱ - ٪۰.۳۲ بازار معاملاتی چند ثانیه پیش
بیت پین 1,469,471,000 تومان 1,479,999,999 تومان 1,383,675,746 تومان ٪۰.۰۶ - ٪۰.۳۲ بازار معاملاتی چند ثانیه پیش
والکس 1,468,367,346 تومان 1,470,717,069 تومان 1,215,322,517 تومان ٪۰.۲ - ٪۰.۴ بازار معاملاتی چند ثانیه پیش
تترلند 1,469,479,586 تومان 1,469,479,586 تومان 19,999,617,164 تومان ۰ - ٪۰.49 فروشگاه چند ثانیه پیش
او ام پی فینکس 1,473,840,239 تومان 1,477,151,971 تومان 2,449,216,192 تومان ٪۰.۲ - ٪۰.۳۵ بازار معاملاتی چند ثانیه پیش
همتاپی 1,460,080,624 تومان 1,465,012,566 تومان 1,341,150,102 تومان ۰ - ٪۰.۳ بازار معاملاتی چند ثانیه پیش
تبدیل 1,450,200,825 تومان 1,451,979,730 تومان 2,655,903,270 تومان ٪۰.۱۵ - ٪۰.۴ بازار معاملاتی چند ثانیه پیش
ارزپایا 1,463,901,328 تومان 1,469,097,918 تومان 4,051,521,810 تومان ٪۰.۲ بازار معاملاتی چند ثانیه پیش
اکسیر 1,452,420,000 تومان 1,465,000,000 تومان 1,431,091,255 تومان ٪۰.۰۹ - ٪۰.۳۵ بازار معاملاتی چند ثانیه پیش
بیت ایمن 1,458,345,609 تومان 1,458,832,178 تومان 14,626,075,196 تومان ٪۰.۱۵ - ٪۰.۳۲ بازار معاملاتی چند ثانیه پیش
اکسکوینو 1,455,926,425 تومان 1,471,211,741 تومان 19,999,128,889 تومان ٪۰.۲ فروشگاه چند ثانیه پیش
موربیت 1,464,217,093 تومان 1,469,734,389 تومان 1,932,690,398 تومان ٪۰.۲ - ٪۰.۳۵ بازار معاملاتی چند ثانیه پیش
اکسبیتو 1,460,000,000 تومان 1,468,800,000 تومان 27,016,015 تومان ٪۰.۱ - ٪۰.۴ بازار معاملاتی چند ثانیه پیش
تریتکس 1,447,682,000 تومان 1,464,389,000 تومان 8,721,714,107 تومان ٪۰.۱۵ - ٪۰.۳۵ بازار معاملاتی چند ثانیه پیش
فرهاد اکسچنج 1,469,610,540 تومان 1,482,112,156 تومان 2,652,905,346 تومان ٪۰.۰۴ - ٪۲ بازار معاملاتی چند ثانیه پیش
جیبیتکس 1,454,044,000 تومان 1,476,679,000 تومان 18,023,995,952 تومان ٪۰.۱۲ - ٪۰.۳۲ بازار معاملاتی چند ثانیه پیش
سلام کریپتو 1,444,867,948 تومان 1,468,275,403 تومان 20,000,354,837 تومان ۰ فروشگاه چند ثانیه پیش
کوین کده 1,472,477,549 تومان 1,509,008,481 تومان 19,999,794,238 تومان ۰ فروشگاه چند ثانیه پیش
افرا تتر 1,443,833,400 تومان 1,477,476,120 تومان 19,999,548,508 تومان 0 فروشگاه چند ثانیه پیش
ارزینجا 1,455,490,000 تومان 1,493,630,000 تومان 20,000,524,640 تومان 0 فروشگاه چند ثانیه پیش
توایکس 1,451,766,484 تومان 1,468,582,312 تومان 19,999,344,503 تومان 0 فروشگاه چند ثانیه پیش
صرافی

قیمت خرید اتریوم از شما

قیمت فروش اتریوم به شما

±٪۲ عمق بازار کارمزد نوع صرافی بروزرسانی
صرافی

قیمت خرید تتر از شما

قیمت فروش تتر به شما

±٪۲ عمق بازار کارمزد نوع صرافی بروزرسانی
صرافی

قیمت خرید بایننس کوین از شما

قیمت فروش بایننس کوین به شما

±٪۲ عمق بازار کارمزد نوع صرافی بروزرسانی
صرافی

قیمت خرید ریپل از شما

قیمت فروش ریپل به شما

±٪۲ عمق بازار کارمزد نوع صرافی بروزرسانی
صرافی

قیمت خرید کاردانو از شما

قیمت فروش کاردانو به شما

±٪۲ عمق بازار کارمزد نوع صرافی بروزرسانی
صرافی

قیمت خرید دوج کوین از شما

قیمت فروش دوج کوین به شما

±٪۲ عمق بازار کارمزد نوع صرافی بروزرسانی
صرافی

قیمت خرید دات از شما

قیمت فروش دات به شما

±٪۲ عمق بازار کارمزد نوع صرافی بروزرسانی
صرافی

قیمت خرید شیبا از شما

قیمت فروش شیبا به شما

±٪۲ عمق بازار کارمزد نوع صرافی بروزرسانی
صرافی

قیمت خرید ترون از شما

قیمت فروش ترون به شما

±٪۲ عمق بازار کارمزد نوع صرافی بروزرسانی
صرافی

قیمت خرید لایت کوین از شما

قیمت فروش لایت کوین به شما

±٪۲ عمق بازار کارمزد نوع صرافی بروزرسانی
صرافی

قیمت خرید دای از شما

قیمت فروش دای به شما

±٪۲ عمق بازار کارمزد نوع صرافی بروزرسانی
صرافی

قیمت خرید یونی از شما

قیمت فروش یونی به شما

±٪۲ عمق بازار کارمزد نوع صرافی بروزرسانی
صرافی

قیمت خرید بیت کوین کش از شما

قیمت فروش بیت کوین کش به شما

±٪۲ عمق بازار کارمزد نوع صرافی بروزرسانی
صرافی

قیمت خرید استلار از شما

قیمت فروش استلار به شما

±٪۲ عمق بازار کارمزد نوع صرافی بروزرسانی
صرافی

قیمت خرید ایاس از شما

قیمت فروش ایاس به شما

±٪۲ عمق بازار کارمزد نوع صرافی بروزرسانی
صرافی

قیمت خرید آوه از شما

قیمت فروش آوه به شما

±٪۲ عمق بازار کارمزد نوع صرافی بروزرسانی
صرافی

قیمت خرید دش از شما

قیمت فروش دش به شما

±٪۲ عمق بازار کارمزد نوع صرافی بروزرسانی
صرافی میانگین یک واحد پرداختی بدون کارمزد کارمزد نوع صرافی بروزرسانی
 بیت ایمن بیت ایمن 1,463,968,911.547 تومان 14,639,689.115 تومان ٪۰.۱۵ - ٪۰.۳۲ بازار معاملاتی چند ثانیه پیش
 تریتکس تریتکس 1,464,389,000 تومان 14,643,890 تومان ٪۰.۱۵ - ٪۰.۳۵ بازار معاملاتی چند ثانیه پیش
 سلام کریپتو سلام کریپتو 1,468,275,403 تومان 14,682,754.03 تومان ۰ فروشگاه چند ثانیه پیش
 توایکس توایکس 1,468,582,312 تومان 14,685,823.12 تومان 0 فروشگاه چند ثانیه پیش
 اتراکس اتراکس 1,468,947,540 تومان 14,689,475.4 تومان 0 فروشگاه چند ثانیه پیش
 ارزپایا ارزپایا 1,469,097,918 تومان 14,690,979.18 تومان ٪۰.۲ بازار معاملاتی چند ثانیه پیش
 تترلند تترلند 1,469,479,586 تومان 14,694,795.86 تومان ۰ - ٪۰.49 فروشگاه چند ثانیه پیش
 موربیت موربیت 1,469,734,389 تومان 14,697,343.89 تومان ٪۰.۲ - ٪۰.۳۵ بازار معاملاتی چند ثانیه پیش
 تبدیل تبدیل 1,470,025,900.677 تومان 14,700,259.007 تومان ٪۰.۱۵ - ٪۰.۴ بازار معاملاتی چند ثانیه پیش
 نوبیتکس نوبیتکس 1,470,200,098 تومان 14,702,000.98 تومان ٪۰.۲ - ٪۰.۳۵ بازار معاملاتی چند ثانیه پیش
 والکس والکس 1,470,717,069.425 تومان 14,707,170.694 تومان ٪۰.۲ - ٪۰.۴ بازار معاملاتی چند ثانیه پیش
 اکسکوینو اکسکوینو 1,471,211,741 تومان 14,712,117.41 تومان ٪۰.۲ فروشگاه چند ثانیه پیش
 جیبیتکس جیبیتکس 1,476,679,000 تومان 14,766,790 تومان ٪۰.۱۲ - ٪۰.۳۲ بازار معاملاتی چند ثانیه پیش
 او ام پی فینکس او ام پی فینکس 1,477,151,971 تومان 14,771,519.71 تومان ٪۰.۲ - ٪۰.۳۵ بازار معاملاتی چند ثانیه پیش
 افرا تتر افرا تتر 1,477,476,120 تومان 14,774,761.2 تومان 0 فروشگاه چند ثانیه پیش
 همتاپی همتاپی 1,477,642,107.145 تومان 14,776,421.071 تومان ۰ - ٪۰.۳ بازار معاملاتی چند ثانیه پیش
 بیت پین بیت پین 1,479,999,999 تومان 14,799,999.99 تومان ٪۰.۰۶ - ٪۰.۳۲ بازار معاملاتی چند ثانیه پیش
 اکسبیتو اکسبیتو 1,480,871,989 تومان 14,808,719.89 تومان ٪۰.۱ - ٪۰.۴ بازار معاملاتی چند ثانیه پیش
 رمزینکس رمزینکس 1,481,811,484.427 تومان 14,818,114.844 تومان ٪۰.۱ - ٪۰.۳۲ بازار معاملاتی چند ثانیه پیش
 فرهاد اکسچنج فرهاد اکسچنج 1,482,112,156 تومان 14,821,121.56 تومان ٪۰.۰۴ - ٪۲ بازار معاملاتی چند ثانیه پیش
 اکسیر اکسیر 1,483,281,655 تومان 14,832,816.55 تومان ٪۰.۰۹ - ٪۰.۳۵ بازار معاملاتی چند ثانیه پیش
 ارزینجا ارزینجا 1,493,630,000 تومان 14,936,300 تومان 0 فروشگاه چند ثانیه پیش
 کوین کده کوین کده 1,509,008,481 تومان 15,090,084.81 تومان ۰ فروشگاه چند ثانیه پیش

* این صفحه برای مقایسه نرخ خرید و فروش ارزهای دیجیتال در صرافی های ایرانی طراحی شده است و میهن بلاکچین هیچ گونه مسئولیتی در قبال عملکرد و سرویس دهی صرافی های لیست شده ندارد. بررسی اعتبار و کیفیت خدمات دهی صرافی ها به عهده کاربر می باشد. لازم به ذکر است کاربران میتوانند در صورت مشاهده تخلف صرافی ها با ارائه مستندات، گزارش خود را برای میهن بلاکچین از طریق راه های ارتباطی ارسال کنند.

درخواست اضافه شدن صرافی جدید

پرسش و پاسخ (FAQ)

بهترین صرافی ارز دیجیتال ایران کدام است؟

قطعا نام بردن یک صرافی به عنوان بهترین صرافی ارز دیجیتال ایران کار دشواری است؛ اما برای پیدا کردن پاسخ این سوال، می‌توان مواردی مثل عمق بازار، تیم پشتیبانی، تعداد رمزارزها و شبکه‌های پشتیبانی‌شده توسط صرافی، میزان کارمزد و… را بررسی کرد و بهترین صرافی رمزارز ایران را انتخاب کرد.

قیمت خرید بیت کوین در کدام صرافی ایرانی ارزان تر است؟

برای پیدا کردن بهترین قیمت خرید بیت کوین، می‌توانید به صفحه مقایسه قیمت صرافی ها در سایت میهن بلاکچین مراجعه کنید و قیمت خرید بیت کوین در صرافی های مختلف را با هم مقایسه کرده و صرافی که بهترین قیمت را ارائه می‌دهد انتخاب کنید.

بهترین قیمت خرید تتر در کدام صرافی رمزارز است؟

از آنجایی که قیمت تتر در ایران وابسته به نوسانات قیمت دلار است، خرید تتر با بهترین قیمت برای کاربران اهمیت زیادی دارد. برای پیدا کردن بهترین قیمت خرید تتر در صرافی های ایرانی، می‌توانید به صفحه مقایسه قیمت صرافی ها در سایت میهن بلاکچین مراجعه کنید و قیمت خرید تتر در صرافی‌های مختلف را با هم مقایسه کرده و تتر را با بهترین قیمت خریداری کنید.

مقایسه قیمت خرید ارز دیجیتال (رمزارز) در صرافی های ایرانی (نوبیتکس، والکس، رمزینکس و…)

برای مقایسه قیمت خرید رمزارز در صرافی های ایرانی مانند نوبیتکس، والکس، رمزینکس و… به‌جای بررسی جداگانه هر کدام از صرافی‌ها، می‌توانید به صفحه مقایسه قیمت صرافی های ایرانی در سایت میهن بلاکچین مراجعه کنید و قیمت خرید و فروش ارزهای دیجیتال در صرافی های ایرانی را با هم مقایسه کرده و بهترین صرافی متناسب با نیاز خود را انتخاب کنید.

قیمت خرید تتر در صرافی های ایرانی (نوبیتکس، والکس، رمزینکس و…) چقدر است؟

از آنجایی که قیمت تتر وابسته به قیمت دلار است، می‌توان گفت قیمت آن هر روز در نوسان است. صرافی های ایرانی رمزارز نیز قیمت تتر را با توجه به قیمت دلار تعیین  می‌کنند. بنابراین، قیمت خرید تتر در صرافی های ایرانی بسته قیمت دلار مشخص می‌شود.

لیست صرافی های ایرانی ارز دیجیتال را چطور پیدا کنیم؟

خرید و فروش ارز دیجیتال در ایران طرفداران زیادی پیدا کرده است و با توجه به اینکه استفاده از صرافی‌های بین‌المللی چالش‌های زیادی به همراه دارد، افراد زیادی به دنبال یک صرافی ایرانی ارز دیجیتال هستند. طی چند سال گذشته، با پشرفت چشمگیر حوزه رمزارزها در سراسر دنیا و در ایران و همچنین با رشد قابل توجه قیمت بیت کوین و دیگر ارزهای دیجیتال، اکسچنج‌های فعال در ایران پیشرفت‌های زیادی داشته‌اند و قابلیت‌های متعددی به کاربران ارائه می‌دهند؛ چراکه نیاز کاربران ایرانی به صرافی‌های معتبر داخلی افزایش یافته بود. اما چطور می‌توان فهمید قیمت ارز دیجیتال در صرافی های ایرانی قیمتی واقعی است یا نه؟ چطور می‌توان فهمید بهترین قیمت برای خرید یا فروش یک رمزارز در صرافی های ایرانی چه قیمتی است؟

سرویس مقایسه قیمت صرافی های ارز دیجیتال ایرانی به شما کمک می‌کند قیمت مبادله یک رمزارز در اکسچنج‌های مختلف را ببینید و خرید و فروش رمزارز را با بهترین قیمت انجام بدهید. از آنجایی که مبادلات رمزارز در ایران با چالش‌هایی مانند نوسانات قیمت دلار و در نتیجه قیمت تتر مواجه است، خرید از بهترین صرافی از اهمیت بالایی برخوردار است.

مبادله رمزارز در صرافی ارز دیجیتال ایرانی

امکان دسترسی به اکسچنج‌های بین‌المللی برای افراد زیادی وجود ندارد و خوشبختانه،صرافی های ایرانی این مشکل را برای کاربران برطرف کرده‌اند. مارکت فعال موجود در اکسچنج‌های ایرانی، امکانخرید و فروش ارز دیجیتال بدون واسطه را برای کاربران فراهم می‌کند و دیگر جای نگرانی درباره واسطه‌های خرید و فروش رمزارز وجود نخواهد داشت.
قیمت کریپتوکارنسی در صرافی های ایرانی در واقع همان قیمتی است که در صرافی‌های بین‌المللی معامله می‌شود؛ با این تفاوت که نواسانات قیمت دلار روی قیمت رمزارزها تاثیر می‌گذارد و درواقع، قیمت ریالی رمزارزها گاهی رکوردهای کاملا متفاوتی نسبت به قیمت‌های جهانی ثبت می‌کنند. شما می‌توانید قیمت ارزهای دیجیتال در صرافی‌های بین‌المللی را از طریق دو منبع معتبر کوین مارکت کپ و کوین گکو دنبال کنید. 

سرویس مقایسه قیمت صرافی ها که توسط میهن بلاکچین ارائه می شود، این امکان را برای کاربران فراهم کرده که بتوانند بهترین قیمت خرید یا فروش رمزارز موردنظر خود را مشاهده کنند و بر این اساس و با بررسی فاکتورهای مهم دیگری مانند عمق بازار صرافی‌ها، اکسچنج مناسب خود را انتخاب کرده و در آن به خرید و فروش ارزهای دیجیتال بپردازند. به‌طور خلاصه، این سرویس باعث می‌شود کاربران بتوانند با انتخاب بهترین صرافی، به‌راحتی به تبدیل ارز دیجیتال به ریال بپردازند و بدون دغدغه، در بازار رمزارزها فعالیت کنند.

میهن بلاکچین در سرویس مقایسه قیمت صرافی ها، با بررسی صرافی های ایرانی قبل از لیست کردن آنها، تمام تلاش خود را می‌کند تا فقط صرافی های معتبر ایرانی را در این صفحه لیست کند. صرافی های ایرانی موجود در این صفحه، همگی مورد بررسی تیم فنی میهن بلاکچین قرار گرفته‌اند؛ با این وجود، میهن بلاکچین توصیه‌ای مبنی بر استفاده از هیچکدام از این صرافی‌ها ندارد و همیشه به کاربران توصیه می‌کند تا با تحقیق و بررسی شخصی خود، بهترین صرافی ایرانی متناسب با نیازهای خود را انتخاب کنند. همانطور که می‌دانید، با افزایش مشکلات و موانع برای استفاده از صرافی‌های متمرکز خارجی، فعالان ایرانی حوزه رمزارزها به هدف تسهیل فعالیت کاربران ایرانی در این حوزه، اقدام به تاسیس صرافی های ایرانی رمزارز کرده‌اند و تعداد این صرافی‌ها هر روز در حال افزایش است. در این میان، انتخاب بهترین صرافی که بهترین قیمت خرید و فروش ارز دیجیتال را ارائه دهد، برای کاربران به کار دشواری تبدیل شده است. به همین دلیل، میهن بلاکچین با ارائه سرویس مقایسه قیمت صرافی های ایرانی، تمام تلاش خود را می‌کند تا کاربران را در مسیر انتخاب بهترین صرافی ارز دیجیتال همراهی کند.

مشاهده ادامه مطلب بستن