مقایسه قیمت خرید و فروش ارزهای دیجیتال در صرافی ها

صرافی

قیمت خرید بیت کوین از شما

قیمت فروش بیت کوین به شما

±٪۲ عمق بازار کارمزدنوع صرافی بروزرسانی
نوبیتکس 1,765,000,999 تومان 1,765,277,899 تومان 1,004,282,355 تومان ٪۰.۲ - ٪۰.۳۵ بازار معاملاتی چند ثانیه پیش
رمزینکس 1,773,512,862 تومان 1,775,286,375 تومان 856,735,639 تومان ٪۰.۱ - ٪۰.۳۲ بازار معاملاتی چند ثانیه پیش
تبدیل 1,750,000,000 تومان 1,799,999,999 تومان 445,788,483 تومان ٪۰.۱۵ - ٪۰.۴ بازار معاملاتی چند ثانیه پیش
بیت پین 1,750,800,100 تومان 1,764,999,999 تومان 22,811,123,251 تومان ٪۰.۰۶ - ٪۰.۳۲ بازار معاملاتی چند ثانیه پیش
والکس 1,765,000,000 تومان 1,768,999,999 تومان 3,464,427,175 تومان ٪۰.۲ - ٪۰.۴ بازار معاملاتی چند ثانیه پیش
ارزپایا 1,757,094,454 تومان 1,764,429,533 تومان 1,777,007,459 تومان ٪۰.۲ بازار معاملاتی چند ثانیه پیش
جیبیتکس 1,711,379,000 تومان 1,800,000,000 تومان 77,070,243 تومان ٪۰.۱۲ - ٪۰.۳۲ بازار معاملاتی چند ثانیه پیش
بیت ایمن 1,760,966,530 تومان 1,761,494,925 تومان 13,724,070,403 تومان ٪۰.۱۵ - ٪۰.۳۲ بازار معاملاتی چند ثانیه پیش
ایکس نوین مارکت 1,766,000,000 تومان 1,770,113,654 تومان 606,782,108 تومان ٪۰.۱۳ - ٪۰.۳۳ بازار معاملاتی چند ثانیه پیش
فینیکس 1,767,279,595 تومان 1,779,802,797 تومان 2,586,220,738 تومان ٪۰.۱۵ - ٪۰.۴ بازار معاملاتی چند ثانیه پیش
اکسیر 1,763,000,000 تومان 1,787,950,000 تومان 3,772,102,987 تومان ٪۰.۱ - ٪۰.۴ بازار معاملاتی چند ثانیه پیش
رابین کش 1,763,000,000 تومان 1,766,543,000 تومان 430,161,806 تومان ٪۰.۱۴ - ٪۰.۲ بازار معاملاتی چند ثانیه پیش
دیدکس 1,762,218,600 تومان 1,762,751,200 تومان 941,391,327 تومان ٪۰.۱ - ٪۰.۲ بازار معاملاتی چند ثانیه پیش
بی بیت 1,762,121,512 تومان 1,762,056,870 تومان 13,124,713,280 تومان ٪۰.۱ - ٪۰.۴ بازار معاملاتی چند ثانیه پیش
لوپیرو 1,774,127,594 تومان 1,778,027,327 تومان 3,915,863,302 تومان ٪۰.۲ - ٪۰.۳۵ بازار معاملاتی چند ثانیه پیش
نیل 1,711,387,973 تومان 1,781,219,723 تومان 17,471,321 تومان ٪۰.۱ - ٪۰.۲ بازار معاملاتی چند ثانیه پیش
سلام کریپتو 1,749,450,855 تومان 1,768,889,198 تومان 5,420,319,501 تومان ۰ فروشگاه چند ثانیه پیش
کوین کده 1,749,194,331 تومان 1,781,646,916 تومان 7,061,682,494 تومان ۰ فروشگاه چند ثانیه پیش
آبان تتر 1,642,067,454 تومان 1,668,202,203 تومان 10,883,976,644 تومان ٪۰.۳ فروشگاه 3 روز پیش
بیت نوین 1,745,950,418 تومان 1,788,138,811 تومان 2,468,134,574 تومان ۰ فروشگاه چند ثانیه پیش
صرافی

قیمت خرید اتریوم از شما

قیمت فروش اتریوم به شما

±٪۲ عمق بازار کارمزدنوع صرافی بروزرسانی
صرافی

قیمت خرید تتر از شما

قیمت فروش تتر به شما

±٪۲ عمق بازار کارمزدنوع صرافی بروزرسانی
صرافی

قیمت خرید بایننس کوین از شما

قیمت فروش بایننس کوین به شما

±٪۲ عمق بازار کارمزدنوع صرافی بروزرسانی
صرافی

قیمت خرید ترون از شما

قیمت فروش ترون به شما

±٪۲ عمق بازار کارمزدنوع صرافی بروزرسانی
صرافی

قیمت خرید کاردانو از شما

قیمت فروش کاردانو به شما

±٪۲ عمق بازار کارمزدنوع صرافی بروزرسانی
صرافی

قیمت خرید دوج کوین از شما

قیمت فروش دوج کوین به شما

±٪۲ عمق بازار کارمزدنوع صرافی بروزرسانی
صرافی

قیمت خرید ریپل از شما

قیمت فروش ریپل به شما

±٪۲ عمق بازار کارمزدنوع صرافی بروزرسانی
صرافی

قیمت خرید لایت کوین از شما

قیمت فروش لایت کوین به شما

±٪۲ عمق بازار کارمزدنوع صرافی بروزرسانی
صرافی

قیمت خرید ایاس از شما

قیمت فروش ایاس به شما

±٪۲ عمق بازار کارمزدنوع صرافی بروزرسانی
صرافی

قیمت خرید استلار از شما

قیمت فروش استلار به شما

±٪۲ عمق بازار کارمزدنوع صرافی بروزرسانی
صرافی

قیمت خرید دات از شما

قیمت فروش دات به شما

±٪۲ عمق بازار کارمزدنوع صرافی بروزرسانی
صرافی

قیمت خرید یونی از شما

قیمت فروش یونی به شما

±٪۲ عمق بازار کارمزدنوع صرافی بروزرسانی
صرافی

قیمت خرید بیت کوین کش از شما

قیمت فروش بیت کوین کش به شما

±٪۲ عمق بازار کارمزدنوع صرافی بروزرسانی
صرافی

قیمت خرید آوه از شما

قیمت فروش آوه به شما

±٪۲ عمق بازار کارمزدنوع صرافی بروزرسانی
صرافی

قیمت خرید دش از شما

قیمت فروش دش به شما

±٪۲ عمق بازار کارمزدنوع صرافی بروزرسانی
صرافی

قیمت خرید دای از شما

قیمت فروش دای به شما

±٪۲ عمق بازار کارمزدنوع صرافی بروزرسانی
صرافی

قیمت خرید اینو از شما

قیمت فروش اینو به شما

±٪۲ عمق بازار کارمزدنوع صرافی بروزرسانی
صرافی میانگین یک واحد پرداختی بدون کارمزدکارمزدنوع صرافیبروزرسانی
 بیت ایمنبیت ایمن 1,761,494,925 تومان 17,614,949.25 تومان ٪۰.۱۵ - ٪۰.۳۲ بازار معاملاتی چند ثانیه پیش
 بی بیتبی بیت 1,762,056,870 تومان 17,620,568.7 تومان ٪۰.۱ - ٪۰.۴ بازار معاملاتی چند ثانیه پیش
 دیدکسدیدکس 1,762,751,200 تومان 17,627,512 تومان ٪۰.۱ - ٪۰.۲ بازار معاملاتی چند ثانیه پیش
 ارزپایاارزپایا 1,764,429,533 تومان 17,644,295.33 تومان ٪۰.۲ بازار معاملاتی چند ثانیه پیش
 بیت پینبیت پین 1,765,122,849.98 تومان 17,651,228.500 تومان ٪۰.۰۶ - ٪۰.۳۲ بازار معاملاتی چند ثانیه پیش
 نوبیتکسنوبیتکس 1,766,232,314.266 تومان 17,662,323.143 تومان ٪۰.۲ - ٪۰.۳۵ بازار معاملاتی چند ثانیه پیش
 رابین کشرابین کش 1,766,543,000 تومان 17,665,430 تومان ٪۰.۱۴ - ٪۰.۲ بازار معاملاتی چند ثانیه پیش
 سلام کریپتوسلام کریپتو 1,768,889,198 تومان 17,688,891.98 تومان ۰ فروشگاه چند ثانیه پیش
 والکسوالکس 1,768,999,999 تومان 17,689,999.99 تومان ٪۰.۲ - ٪۰.۴ بازار معاملاتی چند ثانیه پیش
 ایکس نوین مارکتایکس نوین مارکت 1,774,892,146.736 تومان 17,748,921.467 تومان ٪۰.۱۳ - ٪۰.۳۳ بازار معاملاتی چند ثانیه پیش
 لوپیرولوپیرو 1,778,027,327 تومان 17,780,273.27 تومان ٪۰.۲ - ٪۰.۳۵ بازار معاملاتی چند ثانیه پیش
 فینیکسفینیکس 1,779,802,797 تومان 17,798,027.97 تومان ٪۰.۱۵ - ٪۰.۴ بازار معاملاتی چند ثانیه پیش
 کوین کدهکوین کده 1,781,646,916 تومان 17,816,469.16 تومان ۰ فروشگاه چند ثانیه پیش
 بیت نوینبیت نوین 1,788,138,811 تومان 17,881,388.11 تومان ۰ فروشگاه چند ثانیه پیش
 اکسیراکسیر 1,788,372,000 تومان 17,883,720 تومان ٪۰.۱ - ٪۰.۴ بازار معاملاتی چند ثانیه پیش
 رمزینکسرمزینکس 1,789,929,599.248 تومان 17,899,295.992 تومان ٪۰.۱ - ٪۰.۳۲ بازار معاملاتی چند ثانیه پیش
 تبدیلتبدیل 1,799,999,999 تومان 17,999,999.99 تومان ٪۰.۱۵ - ٪۰.۴ بازار معاملاتی چند ثانیه پیش
 جیبیتکسجیبیتکس 1,800,000,000 تومان 18,000,000 تومان ٪۰.۱۲ - ٪۰.۳۲ بازار معاملاتی چند ثانیه پیش
 نیلنیل 1,807,092,139.903 تومان 18,070,921.399 تومان ٪۰.۱ - ٪۰.۲ بازار معاملاتی چند ثانیه پیش

* این صفحه برای مقایسه نرخ خرید و فروش ارزهای دیجیتال در صرافی های ایرانی طراحی شده است و میهن بلاکچین هیچ گونه مسئولیتی در قبال عملکرد و سرویس دهی صرافی های لیست شده ندارد. بررسی اعتبار و کیفیت خدمات دهی صرافی ها به عهده کاربر می باشد. لازم به ذکر است کاربران میتوانند در صورت مشاهده تخلف صرافی ها با ارائه مستندات، گزارش خود را برای میهن بلاکچین از طریق راه های ارتباطی ارسال کنند.

درخواست اضافه شدن صرافی جدید

لیست صرافی های ایرانی ارز دیجیتال را چطور پیدا کنیم؟

خرید و فروش ارز دیجیتال در ایران طرفداران زیادی پیدا کرده است و با توجه به اینکه استفاده از صرافی‌های بین‌المللی چالش‌های زیادی به همراه دارد، افراد زیادی به دنبال یک صرافی ایرانی ارز دیجیتال هستند. طی چند سال گذشته، اکسچنج های فعال در ایران پیشرفت‌های زیادی داشته‌اند و قابلیت‌های متعددی به کاربران ارائه می‌دهند. اما چطور می‌توان فهمید قیمت کریپتوکارنسی ها در صرافی های ایرانی قیمتی واقعی است یا نه؟
سرویس مقایسه قیمت صرافی های ارز دیجیتال ایرانی به شما کمک می‌کند قیمت مبادله یک رمزارز در اکسچنج‌های مختلف را ببینید و خرید و فروش رمزارز را با بهترین قیمت انجام بدهید. از آنجایی که مبادلات رمزارز در ایران با چالش‌هایی مانند نوسانات قیمت دلار مواجه است، خرید از بهترین صرافی از اهمیت بالایی برخوردار است.

مبادله رمزارز در صرافی ارز دیجیتال ایرانی

امکان دسترسی به اکسچنج‌های بین‌المللی برای افراد زیادی وجود ندارد و خوشبختانه، صرافی های ایرانی این مشکل را برای کاربران برطرف کرده‌اند. مارکت فعال موجود در اکسچنج‌های ایرانی، امکان خرید و فروش ارز دیجیتال بدون واسطه را برای کاربران فراهم می‌کند و دیگر جای نگرانی درباره واسطه‌های خرید و فروش رمزارز وجود نخواهد داشت.
قیمت کریپتوکارنسی در صرافی های ایرانی در واقع همان قیمتی است که در صرافی‌های بین‌المللی معامله می‌شود؛ با این تفاوت که نواسانات قیمت دلار روی قیمت رمزارزها تاثیر می‌گذارد و درواقع، قیمت ریالی رمزارزها گاهی رکوردهای کاملا متفاوتی نسبت به قیمت‌های جهانی ثبت می‌کنند.