مقایسه قیمت فروش و خرید ارز دیجیتال در صرافی ها

صرافی

قیمت خرید بیت کوین از شما

قیمت فروش بیت کوین به شما

±٪۲ عمق بازار کارمزد نوع صرافی بروزرسانی
نوبیتکس 623,713,323 تومان 623,900,000 تومان 1,172,514,291 تومان ٪۰.۲ - ٪۰.۳۵ بازار معاملاتی چند ثانیه پیش
بیت پین 621,000,000 تومان 622,000,000 تومان 457,030,600 تومان ٪۰.۰۶ - ٪۰.۳۲ بازار معاملاتی چند ثانیه پیش
رمزینکس 619,000,000 تومان 623,074,775 تومان 176,063,206 تومان ٪۰.۱ - ٪۰.۳۲ بازار معاملاتی چند ثانیه پیش
او ام پی فینکس 626,361,047 تومان 628,312,469 تومان 1,623,208,506 تومان ٪۰.۲ - ٪۰.۳۵ بازار معاملاتی چند ثانیه پیش
همتاپی 621,719,052 تومان 624,159,053 تومان 974,233,621 تومان ۰ - ٪۰.۳ بازار معاملاتی چند ثانیه پیش
والکس 624,397,587 تومان 625,999,000 تومان 1,035,606,868 تومان ٪۰.۲ - ٪۰.۴ بازار معاملاتی چند ثانیه پیش
تترلند 626,641,700 تومان 626,641,700 تومان 19,999,896,496 تومان ۰ - ٪۰.۲۸ فروشگاه چند ثانیه پیش
تبدیل 624,205,848 تومان 626,038,695 تومان 3,949,137,045 تومان ٪۰.۱۵ - ٪۰.۴ بازار معاملاتی چند ثانیه پیش
اکسبیتو 622,500,000 تومان 625,800,000 تومان 17,150,095 تومان ٪۰.۱ - ٪۰.۴ بازار معاملاتی چند ثانیه پیش
ارزپایا 615,364,827 تومان 633,255,365 تومان 1,012,861,706 تومان ٪۰.۲ بازار معاملاتی چند ثانیه پیش
اکسیر 623,350,000 تومان 628,010,000 تومان 83,969,916 تومان ٪۰.۱ - ٪۰.۴ بازار معاملاتی چند ثانیه پیش
موربیت 624,771,730 تومان 627,606,106 تومان 1,933,568,199 تومان ٪۰.۲ - ٪۰.۳۵ بازار معاملاتی چند ثانیه پیش
بیت ایمن 626,339,427 تومان 626,573,430 تومان 6,754,934,505 تومان ٪۰.۱۵ - ٪۰.۳۲ بازار معاملاتی چند ثانیه پیش
سلام کریپتو 616,843,210 تومان 626,836,324 تومان 7,274,890,996 تومان ۰ فروشگاه چند ثانیه پیش
افرا تتر 622,279,840 تومان 628,690,690 تومان 19,999,991,143 تومان 0 فروشگاه چند ثانیه پیش
توایکس 623,061,720 تومان 628,189,800 تومان 39,989,331,928 تومان 0 فروشگاه چند ثانیه پیش
اکسچینو 624,777,459 تومان 627,281,578 تومان 229,111,965 تومان ٪۰.08 - ٪۰.1 بازار معاملاتی چند ثانیه پیش
کوین کده 623,764,747 تومان 632,332,944 تومان 25,121,953,820 تومان ۰ فروشگاه چند ثانیه پیش
جیبیتکس 622,879,000 تومان 629,392,000 تومان 4,150,002,513 تومان ٪۰.۱۲ - ٪۰.۳۲ بازار معاملاتی چند ثانیه پیش
صرافی

قیمت خرید اتریوم از شما

قیمت فروش اتریوم به شما

±٪۲ عمق بازار کارمزد نوع صرافی بروزرسانی
صرافی

قیمت خرید تتر از شما

قیمت فروش تتر به شما

±٪۲ عمق بازار کارمزد نوع صرافی بروزرسانی
صرافی

قیمت خرید بایننس کوین از شما

قیمت فروش بایننس کوین به شما

±٪۲ عمق بازار کارمزد نوع صرافی بروزرسانی
صرافی

قیمت خرید ریپل از شما

قیمت فروش ریپل به شما

±٪۲ عمق بازار کارمزد نوع صرافی بروزرسانی
صرافی

قیمت خرید دوج کوین از شما

قیمت فروش دوج کوین به شما

±٪۲ عمق بازار کارمزد نوع صرافی بروزرسانی
صرافی

قیمت خرید کاردانو از شما

قیمت فروش کاردانو به شما

±٪۲ عمق بازار کارمزد نوع صرافی بروزرسانی
صرافی

قیمت خرید دات از شما

قیمت فروش دات به شما

±٪۲ عمق بازار کارمزد نوع صرافی بروزرسانی
صرافی

قیمت خرید لایت کوین از شما

قیمت فروش لایت کوین به شما

±٪۲ عمق بازار کارمزد نوع صرافی بروزرسانی
صرافی

قیمت خرید شیبا از شما

قیمت فروش شیبا به شما

±٪۲ عمق بازار کارمزد نوع صرافی بروزرسانی
صرافی

قیمت خرید دای از شما

قیمت فروش دای به شما

±٪۲ عمق بازار کارمزد نوع صرافی بروزرسانی
صرافی

قیمت خرید ترون از شما

قیمت فروش ترون به شما

±٪۲ عمق بازار کارمزد نوع صرافی بروزرسانی
صرافی

قیمت خرید یونی از شما

قیمت فروش یونی به شما

±٪۲ عمق بازار کارمزد نوع صرافی بروزرسانی
صرافی

قیمت خرید استلار از شما

قیمت فروش استلار به شما

±٪۲ عمق بازار کارمزد نوع صرافی بروزرسانی
صرافی

قیمت خرید بیت کوین کش از شما

قیمت فروش بیت کوین کش به شما

±٪۲ عمق بازار کارمزد نوع صرافی بروزرسانی
صرافی

قیمت خرید ایاس از شما

قیمت فروش ایاس به شما

±٪۲ عمق بازار کارمزد نوع صرافی بروزرسانی
صرافی

قیمت خرید آوه از شما

قیمت فروش آوه به شما

±٪۲ عمق بازار کارمزد نوع صرافی بروزرسانی
صرافی

قیمت خرید دش از شما

قیمت فروش دش به شما

±٪۲ عمق بازار کارمزد نوع صرافی بروزرسانی
صرافی میانگین یک واحد پرداختی بدون کارمزد کارمزد نوع صرافی بروزرسانی
 رمزینکس رمزینکس 623,074,775 تومان 6,230,747.75 تومان ٪۰.۱ - ٪۰.۳۲ بازار معاملاتی چند ثانیه پیش
 نوبیتکس نوبیتکس 623,999,888.512 تومان 6,239,998.885 تومان ٪۰.۲ - ٪۰.۳۵ بازار معاملاتی چند ثانیه پیش
 والکس والکس 625,999,000 تومان 6,259,990 تومان ٪۰.۲ - ٪۰.۴ بازار معاملاتی چند ثانیه پیش
 تترلند تترلند 626,641,700 تومان 6,266,417 تومان ۰ - ٪۰.۲۸ فروشگاه چند ثانیه پیش
 اکسبیتو اکسبیتو 626,776,356 تومان 6,267,763.56 تومان ٪۰.۱ - ٪۰.۴ بازار معاملاتی چند ثانیه پیش
 سلام کریپتو سلام کریپتو 626,836,324 تومان 6,268,363.24 تومان ۰ فروشگاه چند ثانیه پیش
 تبدیل تبدیل 627,065,705.401 تومان 6,270,657.054 تومان ٪۰.۱۵ - ٪۰.۴ بازار معاملاتی چند ثانیه پیش
 بیت پین بیت پین 627,090,177.341 تومان 6,270,901.773 تومان ٪۰.۰۶ - ٪۰.۳۲ بازار معاملاتی چند ثانیه پیش
 اکسچینو اکسچینو 627,281,578 تومان 6,272,815.78 تومان ٪۰.08 - ٪۰.1 بازار معاملاتی چند ثانیه پیش
 موربیت موربیت 627,606,106 تومان 6,276,061.06 تومان ٪۰.۲ - ٪۰.۳۵ بازار معاملاتی چند ثانیه پیش
 اکسیر اکسیر 628,010,000 تومان 6,280,100 تومان ٪۰.۱ - ٪۰.۴ بازار معاملاتی چند ثانیه پیش
 توایکس توایکس 628,189,800 تومان 6,281,898 تومان 0 فروشگاه چند ثانیه پیش
 او ام پی فینکس او ام پی فینکس 628,312,469 تومان 6,283,124.69 تومان ٪۰.۲ - ٪۰.۳۵ بازار معاملاتی چند ثانیه پیش
 افرا تتر افرا تتر 628,690,690 تومان 6,286,906.9 تومان 0 فروشگاه چند ثانیه پیش
 بیت ایمن بیت ایمن 628,891,757.863 تومان 6,288,917.579 تومان ٪۰.۱۵ - ٪۰.۳۲ بازار معاملاتی چند ثانیه پیش
 جیبیتکس جیبیتکس 629,392,000 تومان 6,293,920 تومان ٪۰.۱۲ - ٪۰.۳۲ بازار معاملاتی چند ثانیه پیش
 همتاپی همتاپی 630,801,608.520 تومان 6,308,016.085 تومان ۰ - ٪۰.۳ بازار معاملاتی چند ثانیه پیش
 کوین کده کوین کده 632,332,944 تومان 6,323,329.44 تومان ۰ فروشگاه چند ثانیه پیش
 ارزپایا ارزپایا 633,543,538.745 تومان 6,335,435.387 تومان ٪۰.۲ بازار معاملاتی چند ثانیه پیش

* این صفحه برای مقایسه نرخ خرید و فروش ارزهای دیجیتال در صرافی های ایرانی طراحی شده است و میهن بلاکچین هیچ گونه مسئولیتی در قبال عملکرد و سرویس دهی صرافی های لیست شده ندارد. بررسی اعتبار و کیفیت خدمات دهی صرافی ها به عهده کاربر می باشد. لازم به ذکر است کاربران میتوانند در صورت مشاهده تخلف صرافی ها با ارائه مستندات، گزارش خود را برای میهن بلاکچین از طریق راه های ارتباطی ارسال کنند.

درخواست اضافه شدن صرافی جدید

پرسش و پاسخ (FAQ)

بهترین صرافی ارز دیجیتال ایران کدام است؟

قطعا نام بردن یک صرافی به عنوان بهترین صرافی ارز دیجیتال ایران کار دشواری است؛ اما برای پیدا کردن پاسخ این سوال، می‌توان مواردی مثل عمق بازار، تیم پشتیبانی، تعداد رمزارزها و شبکه‌های پشتیبانی‌شده توسط صرافی، میزان کارمزد و… را بررسی کرد و بهترین صرافی رمزارز ایران را انتخاب کرد.

قیمت خرید بیت کوین در کدام صرافی ایرانی ارزان تر است؟

برای پیدا کردن بهترین قیمت خرید بیت کوین، می‌توانید به صفحه مقایسه قیمت صرافی ها در سایت میهن بلاکچین مراجعه کنید و قیمت خرید بیت کوین در صرافی های مختلف را با هم مقایسه کرده و صرافی که بهترین قیمت را ارائه می‌دهد انتخاب کنید.

بهترین قیمت خرید تتر در کدام صرافی رمزارز است؟

از آنجایی که قیمت تتر در ایران وابسته به نوسانات قیمت دلار است، خرید تتر با بهترین قیمت برای کاربران اهمیت زیادی دارد. برای پیدا کردن بهترین قیمت خرید تتر در صرافی های ایرانی، می‌توانید به صفحه مقایسه قیمت صرافی ها در سایت میهن بلاکچین مراجعه کنید و قیمت خرید تتر در صرافی‌های مختلف را با هم مقایسه کرده و تتر را با بهترین قیمت خریداری کنید.

مقایسه قیمت خرید ارز دیجیتال (رمزارز) در صرافی های ایرانی (نوبیتکس، والکس، رمزینکس و…)

برای مقایسه قیمت خرید رمزارز در صرافی های ایرانی مانند نوبیتکس، والکس، رمزینکس و… به‌جای بررسی جداگانه هر کدام از صرافی‌ها، می‌توانید به صفحه مقایسه قیمت صرافی های ایرانی در سایت میهن بلاکچین مراجعه کنید و قیمت خرید و فروش ارزهای دیجیتال در صرافی های ایرانی را با هم مقایسه کرده و بهترین صرافی متناسب با نیاز خود را انتخاب کنید.

قیمت خرید تتر در صرافی های ایرانی (نوبیتکس، والکس، رمزینکس و…) چقدر است؟

از آنجایی که قیمت تتر وابسته به قیمت دلار است، می‌توان گفت قیمت آن هر روز در نوسان است. صرافی های ایرانی رمزارز نیز قیمت تتر را با توجه به قیمت دلار تعیین  می‌کنند. بنابراین، قیمت خرید تتر در صرافی های ایرانی بسته قیمت دلار مشخص می‌شود.

لیست صرافی های ایرانی ارز دیجیتال را چطور پیدا کنیم؟

خرید و فروش ارز دیجیتال در ایران طرفداران زیادی پیدا کرده است و با توجه به اینکه استفاده از صرافی‌های بین‌المللی چالش‌های زیادی به همراه دارد، افراد زیادی به دنبال یک صرافی ایرانی ارز دیجیتال هستند. طی چند سال گذشته، با پشرفت چشمگیر حوزه رمزارزها در سراسر دنیا و در ایران و همچنین با رشد قابل توجه قیمت بیت کوین و دیگر ارزهای دیجیتال، اکسچنج‌های فعال در ایران پیشرفت‌های زیادی داشته‌اند و قابلیت‌های متعددی به کاربران ارائه می‌دهند؛ چراکه نیاز کاربران ایرانی به صرافی‌های معتبر داخلی افزایش یافته بود. اما چطور می‌توان فهمید قیمت ارز دیجیتال در صرافی های ایرانی قیمتی واقعی است یا نه؟ چطور می‌توان فهمید بهترین قیمت برای خرید یا فروش یک رمزارز در صرافی های ایرانی چه قیمتی است؟

سرویس مقایسه قیمت صرافی های ارز دیجیتال ایرانی به شما کمک می‌کند قیمت مبادله یک رمزارز در اکسچنج‌های مختلف را ببینید و خرید و فروش رمزارز را با بهترین قیمت انجام بدهید. از آنجایی که مبادلات رمزارز در ایران با چالش‌هایی مانند نوسانات قیمت دلار و در نتیجه قیمت تتر مواجه است، خرید از بهترین صرافی از اهمیت بالایی برخوردار است.

مبادله رمزارز در صرافی ارز دیجیتال ایرانی

امکان دسترسی به اکسچنج‌های بین‌المللی برای افراد زیادی وجود ندارد و خوشبختانه،صرافی های ایرانی این مشکل را برای کاربران برطرف کرده‌اند. مارکت فعال موجود در اکسچنج‌های ایرانی، امکانخرید و فروش ارز دیجیتال بدون واسطه را برای کاربران فراهم می‌کند و دیگر جای نگرانی درباره واسطه‌های خرید و فروش رمزارز وجود نخواهد داشت.
قیمت کریپتوکارنسی در صرافی های ایرانی در واقع همان قیمتی است که در صرافی‌های بین‌المللی معامله می‌شود؛ با این تفاوت که نواسانات قیمت دلار روی قیمت رمزارزها تاثیر می‌گذارد و درواقع، قیمت ریالی رمزارزها گاهی رکوردهای کاملا متفاوتی نسبت به قیمت‌های جهانی ثبت می‌کنند.

سرویس مقایسه قیمت صرافی ها که توسط میهن بلاکچین ارائه می شود، این امکان را برای کاربران فراهم کرده که بتوانند بهترین قیمت خرید یا فروش رمزارز موردنظر خود را مشاهده کنند و بر این اساس و با بررسی فاکتورهای مهم دیگری مانند عمق بازار صرافی‌ها، اکسچنج مناسب خود را انتخاب کرده و در آن به خرید و فروش ارزهای دیجیتال بپردازند. به‌طور خلاصه، این سرویس باعث می‌شود کاربران بتوانند با انتخاب بهترین صرافی، به‌راحتی به تبدیل ارز دیجیتال به ریال بپردازند و بدون دغدغه، در بازار رمزارزها فعالیت کنند.

میهن بلاکچین در سرویس مقایسه قیمت صرافی ها، با بررسی صرافی های ایرانی قبل از لیست کردن آنها، تمام تلاش خود را می‌کند تا فقط صرافی های معتبر ایرانی را در این صفحه لیست کند. صرافی های ایرانی موجود در این صفحه، همگی مورد بررسی تیم فنی میهن بلاکچین قرار گرفته‌اند؛ با این وجود، میهن بلاکچین توصیه‌ای مبنی بر استفاده از هیچکدام از این صرافی‌ها ندارد و همیشه به کاربران توصیه می‌کند تا با تحقیق و بررسی شخصی خود، بهترین صرافی ایرانی متناسب با نیازهای خود را انتخاب کنند. همانطور که می‌دانید، با افزایش مشکلات و موانع برای استفاده از صرافی‌های متمرکز خارجی، فعالان ایرانی حوزه رمزارزها به هدف تسهیل فعالیت کاربران ایرانی در این حوزه، اقدام به تاسیس صرافی های ایرانی رمزارز کرده‌اند و تعداد این صرافی‌ها هر روز در حال افزایش است. در این میان، انتخاب بهترین صرافی که بهترین قیمت خرید و فروش ارز دیجیتال را ارائه دهد، برای کاربران به کار دشواری تبدیل شده است. به همین دلیل، میهن بلاکچین با ارائه سرویس مقایسه قیمت صرافی های ایرانی، تمام تلاش خود را می‌کند تا کاربران را در مسیر انتخاب بهترین صرافی ارز دیجیتال همراهی کند.

مشاهده ادامه مطلب بستن