مقایسه قیمت خرید و فروش ارزهای دیجیتال در صرافی ها

صرافی

قیمت خرید بیت کوین از شما

قیمت فروش بیت کوین به شما

±٪۲ عمق بازار کارمزدنوع صرافی بروزرسانی
رمزینکس 1,640,000,000 تومان 1,669,000,000 تومان 387,435,327 تومان ٪۰.۱ - ٪۰.۳۲ بازار معاملاتی چند ثانیه پیش
نوبیتکس 1,643,000,200 تومان 1,645,000,399 تومان 2,683,457,464 تومان ٪۰.۲ - ٪۰.۳۵ بازار معاملاتی چند ثانیه پیش
تبدیل 1,631,000,000 تومان 1,650,000,000 تومان 197,514,060 تومان ٪۰.۱۵ - ٪۰.۴ بازار معاملاتی چند ثانیه پیش
بیت ایمن 1,637,366,939 تومان 1,638,022,016 تومان 17,877,853,245 تومان ٪۰.۱۵ - ٪۰.۳۲ بازار معاملاتی چند ثانیه پیش
بیت پین 1,640,358,413 تومان 1,643,988,599 تومان 11,635,749,889 تومان ٪۰.۰۶ - ٪۰.۳۲ بازار معاملاتی چند ثانیه پیش
ارزپایا 1,626,724,359 تومان 1,652,279,587 تومان 1,980,738,675 تومان ٪۰.۲ بازار معاملاتی چند ثانیه پیش
فینیکس 1,613,813,977 تومان 1,645,548,790 تومان 1,713,288,032 تومان ٪۰.۱۵ - ٪۰.۴ بازار معاملاتی چند ثانیه پیش
جیبیتکس 1,624,063,000 تومان 1,660,987,000 تومان 14,909,356,070 تومان ٪۰.۱۲ - ٪۰.۳۲ بازار معاملاتی چند ثانیه پیش
اکسیر 1,631,050,000 تومان 1,654,000,000 تومان 969,466,226 تومان ٪۰.۱ - ٪۰.۴ بازار معاملاتی چند ثانیه پیش
نیل 1,680,000,000 تومان 1,800,000,000 تومان 1,573,203 تومان ٪۰.۱ - ٪۰.۲ بازار معاملاتی چند ثانیه پیش
ایکس نوین مارکت 1,633,857,497 تومان 1,650,443,539 تومان 2,187,589,965 تومان ٪۰.۱۳ - ٪۰.۳۳ بازار معاملاتی چند ثانیه پیش
کوین نیک مارکت 1,631,440,872 تومان 1,650,344,479 تومان 2,731,967,179 تومان ٪۰.۱۳ - ٪۰.۳۳ بازار معاملاتی چند ثانیه پیش
لوپیرو 1,631,905,017 تومان 1,636,808,392 تومان 6,820,042,610 تومان ٪۰.۲ - ٪۰.۳۵ بازار معاملاتی چند ثانیه پیش
او ام پی فینکس 1,640,466,075 تومان 1,654,315,105 تومان 338,533,965 تومان ٪۰.۲ - ٪۰.۳۵ بازار معاملاتی چند ثانیه پیش
دیدکس 1,642,389,900 تومان 1,642,921,000 تومان 902,601,695 تومان ٪۰.۱ - ٪۰.۲ بازار معاملاتی چند ثانیه پیش
سلام کریپتو 1,615,353,037 تومان 1,643,235,509 تومان 6,070,033,571 تومان ۰ فروشگاه چند ثانیه پیش
کوین کده 1,610,941,465 تومان 1,637,794,965 تومان 6,497,472,860 تومان ۰ فروشگاه چند ثانیه پیش
آبان تتر 1,624,816,109 تومان 1,649,926,591 تومان 12,199,976,595 تومان ٪۰.۳ فروشگاه چند ثانیه پیش
بیت نوین 1,600,048,420 تومان 1,656,425,965 تومان 4,726,102,750 تومان ۰ فروشگاه چند ثانیه پیش
صرافی

قیمت خرید اتریوم از شما

قیمت فروش اتریوم به شما

±٪۲ عمق بازار کارمزدنوع صرافی بروزرسانی
صرافی

قیمت خرید تتر از شما

قیمت فروش تتر به شما

±٪۲ عمق بازار کارمزدنوع صرافی بروزرسانی
صرافی

قیمت خرید بایننس کوین از شما

قیمت فروش بایننس کوین به شما

±٪۲ عمق بازار کارمزدنوع صرافی بروزرسانی
صرافی

قیمت خرید ترون از شما

قیمت فروش ترون به شما

±٪۲ عمق بازار کارمزدنوع صرافی بروزرسانی
صرافی

قیمت خرید کاردانو از شما

قیمت فروش کاردانو به شما

±٪۲ عمق بازار کارمزدنوع صرافی بروزرسانی
صرافی

قیمت خرید دوج کوین از شما

قیمت فروش دوج کوین به شما

±٪۲ عمق بازار کارمزدنوع صرافی بروزرسانی
صرافی

قیمت خرید ریپل از شما

قیمت فروش ریپل به شما

±٪۲ عمق بازار کارمزدنوع صرافی بروزرسانی
صرافی

قیمت خرید لایت کوین از شما

قیمت فروش لایت کوین به شما

±٪۲ عمق بازار کارمزدنوع صرافی بروزرسانی
صرافی

قیمت خرید ایاس از شما

قیمت فروش ایاس به شما

±٪۲ عمق بازار کارمزدنوع صرافی بروزرسانی
صرافی

قیمت خرید استلار از شما

قیمت فروش استلار به شما

±٪۲ عمق بازار کارمزدنوع صرافی بروزرسانی
صرافی

قیمت خرید دات از شما

قیمت فروش دات به شما

±٪۲ عمق بازار کارمزدنوع صرافی بروزرسانی
صرافی

قیمت خرید یونی از شما

قیمت فروش یونی به شما

±٪۲ عمق بازار کارمزدنوع صرافی بروزرسانی
صرافی

قیمت خرید بیت کوین کش از شما

قیمت فروش بیت کوین کش به شما

±٪۲ عمق بازار کارمزدنوع صرافی بروزرسانی
صرافی

قیمت خرید آوه از شما

قیمت فروش آوه به شما

±٪۲ عمق بازار کارمزدنوع صرافی بروزرسانی
صرافی

قیمت خرید دش از شما

قیمت فروش دش به شما

±٪۲ عمق بازار کارمزدنوع صرافی بروزرسانی
صرافی

قیمت خرید دای از شما

قیمت فروش دای به شما

±٪۲ عمق بازار کارمزدنوع صرافی بروزرسانی
صرافی

قیمت خرید شیبا از شما

قیمت فروش شیبا به شما

±٪۲ عمق بازار کارمزدنوع صرافی بروزرسانی
صرافی میانگین یک واحد پرداختی بدون کارمزدکارمزدنوع صرافیبروزرسانی
 لوپیرولوپیرو 1,636,808,392 تومان 16,368,083.92 تومان ٪۰.۲ - ٪۰.۳۵ بازار معاملاتی چند ثانیه پیش
 کوین کدهکوین کده 1,637,794,965 تومان 16,377,949.65 تومان ۰ فروشگاه چند ثانیه پیش
 بیت ایمنبیت ایمن 1,638,022,016 تومان 16,380,220.16 تومان ٪۰.۱۵ - ٪۰.۳۲ بازار معاملاتی چند ثانیه پیش
 دیدکسدیدکس 1,642,955,800 تومان 16,429,558 تومان ٪۰.۱ - ٪۰.۲ بازار معاملاتی چند ثانیه پیش
 سلام کریپتوسلام کریپتو 1,643,235,509 تومان 16,432,355.09 تومان ۰ فروشگاه چند ثانیه پیش
 نوبیتکسنوبیتکس 1,645,000,399 تومان 16,450,003.99 تومان ٪۰.۲ - ٪۰.۳۵ بازار معاملاتی چند ثانیه پیش
 بیت پینبیت پین 1,645,728,818.899 تومان 16,457,288.189 تومان ٪۰.۰۶ - ٪۰.۳۲ بازار معاملاتی چند ثانیه پیش
 فینیکسفینیکس 1,646,913,331.532 تومان 16,469,133.315 تومان ٪۰.۱۵ - ٪۰.۴ بازار معاملاتی چند ثانیه پیش
 آبان تترآبان تتر 1,649,926,591 تومان 16,499,265.91 تومان ٪۰.۳ فروشگاه چند ثانیه پیش
 کوین نیک مارکتکوین نیک مارکت 1,650,344,479 تومان 16,503,444.79 تومان ٪۰.۱۳ - ٪۰.۳۳ بازار معاملاتی چند ثانیه پیش
 ایکس نوین مارکتایکس نوین مارکت 1,650,715,647.536 تومان 16,507,156.475 تومان ٪۰.۱۳ - ٪۰.۳۳ بازار معاملاتی چند ثانیه پیش
 ارزپایاارزپایا 1,652,279,587 تومان 16,522,795.87 تومان ٪۰.۲ بازار معاملاتی چند ثانیه پیش
 او ام پی فینکساو ام پی فینکس 1,654,486,463.05 تومان 16,544,864.631 تومان ٪۰.۲ - ٪۰.۳۵ بازار معاملاتی چند ثانیه پیش
 اکسیراکسیر 1,656,418,500 تومان 16,564,185 تومان ٪۰.۱ - ٪۰.۴ بازار معاملاتی چند ثانیه پیش
 بیت نوینبیت نوین 1,656,425,965 تومان 16,564,259.65 تومان ۰ فروشگاه چند ثانیه پیش
 جیبیتکسجیبیتکس 1,660,987,000 تومان 16,609,870 تومان ٪۰.۱۲ - ٪۰.۳۲ بازار معاملاتی چند ثانیه پیش
 تبدیلتبدیل 1,666,424,987.171 تومان 16,664,249.872 تومان ٪۰.۱۵ - ٪۰.۴ بازار معاملاتی چند ثانیه پیش
 رمزینکسرمزینکس 1,669,536,305.2 تومان 16,695,363.052 تومان ٪۰.۱ - ٪۰.۳۲ بازار معاملاتی چند ثانیه پیش

* این صفحه برای مقایسه نرخ خرید و فروش ارزهای دیجیتال در صرافی های ایرانی طراحی شده است و میهن بلاکچین هیچ گونه مسئولیتی در قبال عملکرد و سرویس دهی صرافی های لیست شده ندارد. بررسی اعتبار و کیفیت خدمات دهی صرافی ها به عهده کاربر می باشد. لازم به ذکر است کاربران میتوانند در صورت مشاهده تخلف صرافی ها با ارائه مستندات، گزارش خود را برای میهن بلاکچین از طریق راه های ارتباطی ارسال کنند.

درخواست اضافه شدن صرافی جدید

لیست صرافی های ایرانی ارز دیجیتال را چطور پیدا کنیم؟

خرید و فروش ارز دیجیتال در ایران طرفداران زیادی پیدا کرده است و با توجه به اینکه استفاده از صرافی‌های بین‌المللی چالش‌های زیادی به همراه دارد، افراد زیادی به دنبال یک صرافی ایرانی ارز دیجیتال هستند. طی چند سال گذشته، اکسچنج های فعال در ایران پیشرفت‌های زیادی داشته‌اند و قابلیت‌های متعددی به کاربران ارائه می‌دهند. اما چطور می‌توان فهمید قیمت کریپتوکارنسی ها در صرافی های ایرانی قیمتی واقعی است یا نه؟
سرویس مقایسه قیمت صرافی های ارز دیجیتال ایرانی به شما کمک می‌کند قیمت مبادله یک رمزارز در اکسچنج‌های مختلف را ببینید و خرید و فروش رمزارز را با بهترین قیمت انجام بدهید. از آنجایی که مبادلات رمزارز در ایران با چالش‌هایی مانند نوسانات قیمت دلار مواجه است، خرید از بهترین صرافی از اهمیت بالایی برخوردار است.

مبادله رمزارز در صرافی ارز دیجیتال ایرانی

امکان دسترسی به اکسچنج‌های بین‌المللی برای افراد زیادی وجود ندارد و خوشبختانه، صرافی های ایرانی این مشکل را برای کاربران برطرف کرده‌اند. مارکت فعال موجود در اکسچنج‌های ایرانی، امکان خرید و فروش ارز دیجیتال بدون واسطه را برای کاربران فراهم می‌کند و دیگر جای نگرانی درباره واسطه‌های خرید و فروش رمزارز وجود نخواهد داشت.
قیمت کریپتوکارنسی در صرافی های ایرانی در واقع همان قیمتی است که در صرافی‌های بین‌المللی معامله می‌شود؛ با این تفاوت که نواسانات قیمت دلار روی قیمت رمزارزها تاثیر می‌گذارد و درواقع، قیمت ریالی رمزارزها گاهی رکوردهای کاملا متفاوتی نسبت به قیمت‌های جهانی ثبت می‌کنند.