مقایسه قیمت فروش و خرید ارز دیجیتال در صرافی ها

صرافی

قیمت خرید بیت کوین از شما

قیمت فروش بیت کوین به شما

±٪۲ عمق بازار کارمزد نوع صرافی بروزرسانی
اتراکس 1,456,124,732 تومان 1,468,737,940 تومان 20,001,301,292 تومان 0 فروشگاه چند ثانیه پیش
نوبیتکس 1,470,200,100 تومان 1,471,900,000 تومان 2,376,252,227 تومان ٪۰.۲ - ٪۰.۳۵ بازار معاملاتی چند ثانیه پیش
رمزینکس 1,468,000,202 تومان 1,481,900,000 تومان 552,619,652 تومان ٪۰.۱ - ٪۰.۳۲ بازار معاملاتی چند ثانیه پیش
بیت پین 1,469,471,000 تومان 1,479,999,998 تومان 1,382,464,404 تومان ٪۰.۰۶ - ٪۰.۳۲ بازار معاملاتی چند ثانیه پیش
والکس 1,468,370,001 تومان 1,472,797,430 تومان 1,042,487,354 تومان ٪۰.۲ - ٪۰.۴ بازار معاملاتی چند ثانیه پیش
تترلند 1,469,479,586 تومان 1,469,479,586 تومان 19,999,617,164 تومان ۰ - ٪۰.49 فروشگاه چند ثانیه پیش
او ام پی فینکس 1,476,060,327 تومان 1,479,531,798 تومان 2,600,708,041 تومان ٪۰.۲ - ٪۰.۳۵ بازار معاملاتی چند ثانیه پیش
همتاپی 1,461,860,086 تومان 1,463,623,800 تومان 1,404,781,416 تومان ۰ - ٪۰.۳ بازار معاملاتی چند ثانیه پیش
تبدیل 1,450,200,825 تومان 1,451,979,730 تومان 2,655,903,270 تومان ٪۰.۱۵ - ٪۰.۴ بازار معاملاتی چند ثانیه پیش
ارزپایا 1,464,402,828 تومان 1,465,900,373 تومان 3,782,329,310 تومان ٪۰.۲ بازار معاملاتی چند ثانیه پیش
اکسیر 1,452,400,000 تومان 1,465,000,000 تومان 1,448,888,779 تومان ٪۰.۰۹ - ٪۰.۳۵ بازار معاملاتی چند ثانیه پیش
بیت ایمن 1,461,017,717 تومان 1,461,463,063 تومان 15,664,652,013 تومان ٪۰.۱۵ - ٪۰.۳۲ بازار معاملاتی چند ثانیه پیش
اکسکوینو 1,455,163,009 تومان 1,470,440,311 تومان 20,000,344,752 تومان ٪۰.۲ فروشگاه چند ثانیه پیش
موربیت 1,466,494,105 تومان 1,472,564,676 تومان 1,962,589,446 تومان ٪۰.۲ - ٪۰.۳۵ بازار معاملاتی چند ثانیه پیش
اکسبیتو 1,460,100,000 تومان 1,468,700,000 تومان 21,732,952 تومان ٪۰.۱ - ٪۰.۴ بازار معاملاتی چند ثانیه پیش
تریتکس 1,450,856,000 تومان 1,467,626,000 تومان 8,965,551,301 تومان ٪۰.۱۵ - ٪۰.۳۵ بازار معاملاتی چند ثانیه پیش
فرهاد اکسچنج 1,467,089,224 تومان 1,482,378,476 تومان 1,722,040,423 تومان ٪۰.۰۴ - ٪۲ بازار معاملاتی چند ثانیه پیش
جیبیتکس 1,454,258,000 تومان 1,477,823,000 تومان 8,821,766,138 تومان ٪۰.۱۲ - ٪۰.۳۲ بازار معاملاتی چند ثانیه پیش
سلام کریپتو 1,445,561,562 تومان 1,468,980,254 تومان 19,999,743,473 تومان ۰ فروشگاه چند ثانیه پیش
کوین کده 1,472,610,978 تومان 1,509,145,220 تومان 20,000,097,378 تومان ۰ فروشگاه چند ثانیه پیش
افرا تتر 1,443,720,100 تومان 1,477,360,180 تومان 20,000,900,190 تومان 0 فروشگاه چند ثانیه پیش
ارزینجا 1,456,300,000 تومان 1,494,460,000 تومان 19,999,843,960 تومان 0 فروشگاه چند ثانیه پیش
توایکس 1,452,287,074 تومان 1,469,108,932 تومان 20,000,673,291 تومان 0 فروشگاه چند ثانیه پیش
صرافی

قیمت خرید اتریوم از شما

قیمت فروش اتریوم به شما

±٪۲ عمق بازار کارمزد نوع صرافی بروزرسانی
صرافی

قیمت خرید تتر از شما

قیمت فروش تتر به شما

±٪۲ عمق بازار کارمزد نوع صرافی بروزرسانی
صرافی

قیمت خرید بایننس کوین از شما

قیمت فروش بایننس کوین به شما

±٪۲ عمق بازار کارمزد نوع صرافی بروزرسانی
صرافی

قیمت خرید ریپل از شما

قیمت فروش ریپل به شما

±٪۲ عمق بازار کارمزد نوع صرافی بروزرسانی
صرافی

قیمت خرید کاردانو از شما

قیمت فروش کاردانو به شما

±٪۲ عمق بازار کارمزد نوع صرافی بروزرسانی
صرافی

قیمت خرید دوج کوین از شما

قیمت فروش دوج کوین به شما

±٪۲ عمق بازار کارمزد نوع صرافی بروزرسانی
صرافی

قیمت خرید دات از شما

قیمت فروش دات به شما

±٪۲ عمق بازار کارمزد نوع صرافی بروزرسانی
صرافی

قیمت خرید شیبا از شما

قیمت فروش شیبا به شما

±٪۲ عمق بازار کارمزد نوع صرافی بروزرسانی
صرافی

قیمت خرید ترون از شما

قیمت فروش ترون به شما

±٪۲ عمق بازار کارمزد نوع صرافی بروزرسانی
صرافی

قیمت خرید لایت کوین از شما

قیمت فروش لایت کوین به شما

±٪۲ عمق بازار کارمزد نوع صرافی بروزرسانی
صرافی

قیمت خرید دای از شما

قیمت فروش دای به شما

±٪۲ عمق بازار کارمزد نوع صرافی بروزرسانی
صرافی

قیمت خرید یونی از شما

قیمت فروش یونی به شما

±٪۲ عمق بازار کارمزد نوع صرافی بروزرسانی
صرافی

قیمت خرید بیت کوین کش از شما

قیمت فروش بیت کوین کش به شما

±٪۲ عمق بازار کارمزد نوع صرافی بروزرسانی
صرافی

قیمت خرید استلار از شما

قیمت فروش استلار به شما

±٪۲ عمق بازار کارمزد نوع صرافی بروزرسانی
صرافی

قیمت خرید ایاس از شما

قیمت فروش ایاس به شما

±٪۲ عمق بازار کارمزد نوع صرافی بروزرسانی
صرافی

قیمت خرید آوه از شما

قیمت فروش آوه به شما

±٪۲ عمق بازار کارمزد نوع صرافی بروزرسانی
صرافی

قیمت خرید دش از شما

قیمت فروش دش به شما

±٪۲ عمق بازار کارمزد نوع صرافی بروزرسانی
صرافی میانگین یک واحد پرداختی بدون کارمزد کارمزد نوع صرافی بروزرسانی
 ارزپایا ارزپایا 1,465,900,373 تومان 14,659,003.73 تومان ٪۰.۲ بازار معاملاتی چند ثانیه پیش
 بیت ایمن بیت ایمن 1,466,934,599.891 تومان 14,669,345.999 تومان ٪۰.۱۵ - ٪۰.۳۲ بازار معاملاتی چند ثانیه پیش
 تریتکس تریتکس 1,467,626,000 تومان 14,676,260 تومان ٪۰.۱۵ - ٪۰.۳۵ بازار معاملاتی چند ثانیه پیش
 همتاپی همتاپی 1,468,336,310.074 تومان 14,683,363.101 تومان ۰ - ٪۰.۳ بازار معاملاتی چند ثانیه پیش
 اتراکس اتراکس 1,468,737,940 تومان 14,687,379.4 تومان 0 فروشگاه چند ثانیه پیش
 سلام کریپتو سلام کریپتو 1,468,980,254 تومان 14,689,802.54 تومان ۰ فروشگاه چند ثانیه پیش
 توایکس توایکس 1,469,108,932 تومان 14,691,089.32 تومان 0 فروشگاه چند ثانیه پیش
 تترلند تترلند 1,469,479,586 تومان 14,694,795.86 تومان ۰ - ٪۰.49 فروشگاه چند ثانیه پیش
 تبدیل تبدیل 1,470,025,900.677 تومان 14,700,259.007 تومان ٪۰.۱۵ - ٪۰.۴ بازار معاملاتی چند ثانیه پیش
 اکسکوینو اکسکوینو 1,470,440,311 تومان 14,704,403.11 تومان ٪۰.۲ فروشگاه چند ثانیه پیش
 نوبیتکس نوبیتکس 1,471,900,000 تومان 14,719,000 تومان ٪۰.۲ - ٪۰.۳۵ بازار معاملاتی چند ثانیه پیش
 موربیت موربیت 1,472,564,676 تومان 14,725,646.76 تومان ٪۰.۲ - ٪۰.۳۵ بازار معاملاتی چند ثانیه پیش
 والکس والکس 1,473,084,990.624 تومان 14,730,849.906 تومان ٪۰.۲ - ٪۰.۴ بازار معاملاتی چند ثانیه پیش
 افرا تتر افرا تتر 1,477,360,180 تومان 14,773,601.8 تومان 0 فروشگاه چند ثانیه پیش
 جیبیتکس جیبیتکس 1,477,823,000 تومان 14,778,230 تومان ٪۰.۱۲ - ٪۰.۳۲ بازار معاملاتی چند ثانیه پیش
 او ام پی فینکس او ام پی فینکس 1,479,598,215.57 تومان 14,795,982.156 تومان ٪۰.۲ - ٪۰.۳۵ بازار معاملاتی چند ثانیه پیش
 بیت پین بیت پین 1,479,999,998 تومان 14,799,999.98 تومان ٪۰.۰۶ - ٪۰.۳۲ بازار معاملاتی چند ثانیه پیش
 اکسبیتو اکسبیتو 1,480,434,111 تومان 14,804,341.11 تومان ٪۰.۱ - ٪۰.۴ بازار معاملاتی چند ثانیه پیش
 رمزینکس رمزینکس 1,481,900,000 تومان 14,819,000 تومان ٪۰.۱ - ٪۰.۳۲ بازار معاملاتی چند ثانیه پیش
 فرهاد اکسچنج فرهاد اکسچنج 1,482,378,476 تومان 14,823,784.76 تومان ٪۰.۰۴ - ٪۲ بازار معاملاتی چند ثانیه پیش
 اکسیر اکسیر 1,483,281,655 تومان 14,832,816.55 تومان ٪۰.۰۹ - ٪۰.۳۵ بازار معاملاتی چند ثانیه پیش
 ارزینجا ارزینجا 1,494,460,000 تومان 14,944,600 تومان 0 فروشگاه چند ثانیه پیش
 کوین کده کوین کده 1,509,145,220 تومان 15,091,452.2 تومان ۰ فروشگاه چند ثانیه پیش

* این صفحه برای مقایسه نرخ خرید و فروش ارزهای دیجیتال در صرافی های ایرانی طراحی شده است و میهن بلاکچین هیچ گونه مسئولیتی در قبال عملکرد و سرویس دهی صرافی های لیست شده ندارد. بررسی اعتبار و کیفیت خدمات دهی صرافی ها به عهده کاربر می باشد. لازم به ذکر است کاربران میتوانند در صورت مشاهده تخلف صرافی ها با ارائه مستندات، گزارش خود را برای میهن بلاکچین از طریق راه های ارتباطی ارسال کنند.

درخواست اضافه شدن صرافی جدید

پرسش و پاسخ (FAQ)

بهترین صرافی ارز دیجیتال ایران کدام است؟

قطعا نام بردن یک صرافی به عنوان بهترین صرافی ارز دیجیتال ایران کار دشواری است؛ اما برای پیدا کردن پاسخ این سوال، می‌توان مواردی مثل عمق بازار، تیم پشتیبانی، تعداد رمزارزها و شبکه‌های پشتیبانی‌شده توسط صرافی، میزان کارمزد و… را بررسی کرد و بهترین صرافی رمزارز ایران را انتخاب کرد.

قیمت خرید بیت کوین در کدام صرافی ایرانی ارزان تر است؟

برای پیدا کردن بهترین قیمت خرید بیت کوین، می‌توانید به صفحه مقایسه قیمت صرافی ها در سایت میهن بلاکچین مراجعه کنید و قیمت خرید بیت کوین در صرافی های مختلف را با هم مقایسه کرده و صرافی که بهترین قیمت را ارائه می‌دهد انتخاب کنید.

بهترین قیمت خرید تتر در کدام صرافی رمزارز است؟

از آنجایی که قیمت تتر در ایران وابسته به نوسانات قیمت دلار است، خرید تتر با بهترین قیمت برای کاربران اهمیت زیادی دارد. برای پیدا کردن بهترین قیمت خرید تتر در صرافی های ایرانی، می‌توانید به صفحه مقایسه قیمت صرافی ها در سایت میهن بلاکچین مراجعه کنید و قیمت خرید تتر در صرافی‌های مختلف را با هم مقایسه کرده و تتر را با بهترین قیمت خریداری کنید.

مقایسه قیمت خرید ارز دیجیتال (رمزارز) در صرافی های ایرانی (نوبیتکس، والکس، رمزینکس و…)

برای مقایسه قیمت خرید رمزارز در صرافی های ایرانی مانند نوبیتکس، والکس، رمزینکس و… به‌جای بررسی جداگانه هر کدام از صرافی‌ها، می‌توانید به صفحه مقایسه قیمت صرافی های ایرانی در سایت میهن بلاکچین مراجعه کنید و قیمت خرید و فروش ارزهای دیجیتال در صرافی های ایرانی را با هم مقایسه کرده و بهترین صرافی متناسب با نیاز خود را انتخاب کنید.

قیمت خرید تتر در صرافی های ایرانی (نوبیتکس، والکس، رمزینکس و…) چقدر است؟

از آنجایی که قیمت تتر وابسته به قیمت دلار است، می‌توان گفت قیمت آن هر روز در نوسان است. صرافی های ایرانی رمزارز نیز قیمت تتر را با توجه به قیمت دلار تعیین  می‌کنند. بنابراین، قیمت خرید تتر در صرافی های ایرانی بسته قیمت دلار مشخص می‌شود.

لیست صرافی های ایرانی ارز دیجیتال را چطور پیدا کنیم؟

خرید و فروش ارز دیجیتال در ایران طرفداران زیادی پیدا کرده است و با توجه به اینکه استفاده از صرافی‌های بین‌المللی چالش‌های زیادی به همراه دارد، افراد زیادی به دنبال یک صرافی ایرانی ارز دیجیتال هستند. طی چند سال گذشته، با پشرفت چشمگیر حوزه رمزارزها در سراسر دنیا و در ایران و همچنین با رشد قابل توجه قیمت بیت کوین و دیگر ارزهای دیجیتال، اکسچنج‌های فعال در ایران پیشرفت‌های زیادی داشته‌اند و قابلیت‌های متعددی به کاربران ارائه می‌دهند؛ چراکه نیاز کاربران ایرانی به صرافی‌های معتبر داخلی افزایش یافته بود. اما چطور می‌توان فهمید قیمت ارز دیجیتال در صرافی های ایرانی قیمتی واقعی است یا نه؟ چطور می‌توان فهمید بهترین قیمت برای خرید یا فروش یک رمزارز در صرافی های ایرانی چه قیمتی است؟

سرویس مقایسه قیمت صرافی های ارز دیجیتال ایرانی به شما کمک می‌کند قیمت مبادله یک رمزارز در اکسچنج‌های مختلف را ببینید و خرید و فروش رمزارز را با بهترین قیمت انجام بدهید. از آنجایی که مبادلات رمزارز در ایران با چالش‌هایی مانند نوسانات قیمت دلار و در نتیجه قیمت تتر مواجه است، خرید از بهترین صرافی از اهمیت بالایی برخوردار است.

مبادله رمزارز در صرافی ارز دیجیتال ایرانی

امکان دسترسی به اکسچنج‌های بین‌المللی برای افراد زیادی وجود ندارد و خوشبختانه،صرافی های ایرانی این مشکل را برای کاربران برطرف کرده‌اند. مارکت فعال موجود در اکسچنج‌های ایرانی، امکانخرید و فروش ارز دیجیتال بدون واسطه را برای کاربران فراهم می‌کند و دیگر جای نگرانی درباره واسطه‌های خرید و فروش رمزارز وجود نخواهد داشت.
قیمت کریپتوکارنسی در صرافی های ایرانی در واقع همان قیمتی است که در صرافی‌های بین‌المللی معامله می‌شود؛ با این تفاوت که نواسانات قیمت دلار روی قیمت رمزارزها تاثیر می‌گذارد و درواقع، قیمت ریالی رمزارزها گاهی رکوردهای کاملا متفاوتی نسبت به قیمت‌های جهانی ثبت می‌کنند. شما می‌توانید قیمت ارزهای دیجیتال در صرافی‌های بین‌المللی را از طریق دو منبع معتبر کوین مارکت کپ و کوین گکو دنبال کنید. 

سرویس مقایسه قیمت صرافی ها که توسط میهن بلاکچین ارائه می شود، این امکان را برای کاربران فراهم کرده که بتوانند بهترین قیمت خرید یا فروش رمزارز موردنظر خود را مشاهده کنند و بر این اساس و با بررسی فاکتورهای مهم دیگری مانند عمق بازار صرافی‌ها، اکسچنج مناسب خود را انتخاب کرده و در آن به خرید و فروش ارزهای دیجیتال بپردازند. به‌طور خلاصه، این سرویس باعث می‌شود کاربران بتوانند با انتخاب بهترین صرافی، به‌راحتی به تبدیل ارز دیجیتال به ریال بپردازند و بدون دغدغه، در بازار رمزارزها فعالیت کنند.

میهن بلاکچین در سرویس مقایسه قیمت صرافی ها، با بررسی صرافی های ایرانی قبل از لیست کردن آنها، تمام تلاش خود را می‌کند تا فقط صرافی های معتبر ایرانی را در این صفحه لیست کند. صرافی های ایرانی موجود در این صفحه، همگی مورد بررسی تیم فنی میهن بلاکچین قرار گرفته‌اند؛ با این وجود، میهن بلاکچین توصیه‌ای مبنی بر استفاده از هیچکدام از این صرافی‌ها ندارد و همیشه به کاربران توصیه می‌کند تا با تحقیق و بررسی شخصی خود، بهترین صرافی ایرانی متناسب با نیازهای خود را انتخاب کنند. همانطور که می‌دانید، با افزایش مشکلات و موانع برای استفاده از صرافی‌های متمرکز خارجی، فعالان ایرانی حوزه رمزارزها به هدف تسهیل فعالیت کاربران ایرانی در این حوزه، اقدام به تاسیس صرافی های ایرانی رمزارز کرده‌اند و تعداد این صرافی‌ها هر روز در حال افزایش است. در این میان، انتخاب بهترین صرافی که بهترین قیمت خرید و فروش ارز دیجیتال را ارائه دهد، برای کاربران به کار دشواری تبدیل شده است. به همین دلیل، میهن بلاکچین با ارائه سرویس مقایسه قیمت صرافی های ایرانی، تمام تلاش خود را می‌کند تا کاربران را در مسیر انتخاب بهترین صرافی ارز دیجیتال همراهی کند.

مشاهده ادامه مطلب بستن